PREME sp. z o.o. w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Creative Mind” realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 projekt nr RPMA.09.01.00-14-d448/19 pt. „Nowe możliwości!”.

Projekt skierowany jest do 39 osób (w tym 21K,18M), powyżej 18 roku życia, niepracujących, którzy zamieszkują (w myśl kodeksu cywilnego) na obszarze M. Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, powiatu makowskiego, powiatu przasnyskiego lub powiatu ostrowskiego woj. mazowieckiego, zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej. 100% uczestników będą stanowiły osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która korzystała/korzysta ze wsparcia oferowanego w projekcie wyłonionym w naborze pozakonkursowym RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19. Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 (PO PŻ).

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w okresie realiacji projektu przez 39 osób (21K,18M) niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zam. powiat ostrołęcki, M. Ostrołęka, powiat makowski, powiat przasnyski lub powiat ostrowski woj. Mazowieckiego.

W ramach Projektu każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w następujących działaniach projektowych:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika projektu określana w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 spotkania po 4 godz.) oraz psychologiem (2 spotkania po 4 godz.),
  • Grupowe Warsztaty Kompetencji Społecznych (4 dni po 8 godz./dzień, w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek),
  • Kursach zawodowych (ok. 20 dni po ok. 7 godz./dzień, w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek, za udział w kursie przysługuje stypendium szkoleniowe),
  • Indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy (2 spotkania po 1godz.),
  • 3-miesięcznych stażach zawodowych (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:

Wielkość czcionki
Kontrast