PREME sp. z o.o. w partnerstwie z KAMILNET Kamil Mierzejewski realizuje w okresie 01.10.2016r. – 30.04.2017r. projekt pt. „Lepszy start w przyszłość!”, który skierowany będzie do 32 (23K,9M) słuchaczy policealnej szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrołęce (dalej: CKZiU), kształcących się w roku szkolnym 2016/2017
w zawodzie technik masażysta lub opiekun medyczny. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w kursach zawodowych, warsztatach grupowych oraz 3-miesięcznych stażach
u pracodawców. Udział w projekcie umożliwi słuchaczom CKZiU nabycie praktycznych umiejętności zawodowych, co przełoży się na poprawę jakości kształcenia w CKZiU, lepszą zdawalność egzaminu zawodowego, a tym samym zwiększy się odsetek słuchaczy, którzy uzyskają potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w kształconym zawodzie oraz umożliwi im zdobycie doświadczenia zawodowego (poprzez odbycie staży), co zwiększy konkurencyjność absolwentów CKZiU na rynku pracy.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest podniesienie, w okresie 01.10.2016r. – 30.04.2017r., jakości oferty edukacyjnej CKZiU w zakresie realizacji praktycznej nauki zawodu poprzez organizację, we współpracy z pracodawcami staży, kursów zawodowych i warsztatów dla 32 (23K,9M) słuchaczy CKZiU kształcących się w zawodzie technik masażysta i opiekun medyczny, zwiększających ich zdolność do zatrudnienia.

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI projektu są:

  1. Nabycie, w okresie 01.11.2016r. – 31.01.2017r., kompetencji miękkich przez 18 (13K,5M) słuchaczy CKZiU, zwiększających ich szanse na zatrudnienie, poprzez udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu.
  2. Nabycie, w okresie 01.11.2016r. – 31.01.2017r., kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkiem nauczania przez 22 (16K,6M) słuchaczy CKZiU poprzez udział
    w kursach zawodowych realizowanych w ramach projektu.
  3. Nabycie, w okresie 01.02.2017r. – 30.04.2017r. doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem nauczania przez 18 (13K,5M) słuchaczy CKZiU poprzez udział w 3-miesięcznych stażach zawodowych u przedsiębiorców realizowanych
    w ramach proj.

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja uczestnictwa

Formularz Zgłoszeniowy

 

Wielkość czcionki
Kontrast